Kom terug bij de HEER

Kom terug bij de HEER

De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich tot den HEERE, zo zal Hij Zich Zijner ontfermen, en tot onzen God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk.
Jesaja 55:7 DSVTranscript RAW:

00:10
gezegend zij de hier
00:13
geprezen zij de heer zijn naam is jezus
00:17
wij dank u heer dat u onze hier bent
00:23
dat u onze heere bent
00:26
jezus nou kom terug bij beheer
00:32
de heer heeft ons gemaakt onze hart
00:35
gegeven en lieve daar in geblazen en
00:41
iedereen is maar gaan doen wat hij wou
00:43
in de wereld
00:47
iedereen is maar aan het doen wat u wilt
00:49
in de wereld
00:54
en iedereen is gedwaald
00:58
kom terug bij de heer zegt hij de kom
01:03
terug kom terug bij mij zegt de heer
01:14
wij danken hem voor zijn woord dat ons
01:16
terug roep voor zijn stem in onze harten
01:19
die ons laat weten dat hij er altijd is
01:25
altijd is
01:28
wij danken hem
01:35
dat hij ons terug gekocht heeft
01:42
zodat wij nu weer
01:45
hem toe horen wie dan de wereld maar van
01:49
hem zijn
01:51
wij danken u heer in jezus naam amen
01:55
koop terug bij de hier om terug bij de
01:58
heer
02:00
jesaja rusting
02:05
op de rug
02:08
design 5
02:10
70 je zaaien en 55
02:15
hey
02:18
j door de heer kom terug
02:27
alle geit dorstige komt tot de wateren
02:31
en chemie geen geld hebt komt
02:35
koopt en niet ja komt koopt
02:39
zonder geld en zonder prijs wijnen melk
02:44
waarom weegt chemie de geld uit voor
02:48
hetgeen geen brood is
02:51
en uw arbeid voor hetgeen niet
02:53
verzadigen kan
02:56
hoort aan dachten leuk
02:59
naar mij en eet het goede en laat uw
03:03
ziel in vettigheid
03:05
zich verlustigen
03:07
nee uw oor en komt tot mij hoort en uw
03:13
ziel zal leven want ik zal met u een
03:17
eeuwig verbond maken en u geven de
03:21
gewissen weldadig heden van david
03:26
ziet
03:27
ik heb hem tot een getuige daar volken
03:31
geven en vorst en gebieden der volken
03:36
ziet gij zult een vrolijke roepen dat
03:40
geen niet kende en het volk dat u niet
03:42
kende
03:43
zal tot uw lopen om des heeren
03:47
use god’s wil en om dus heilige israëls
03:50
wil want hij heeft u verheerlijk
03:56
zoekt den heere terwijl hij te vinden is
04:00
roept hem aan terwijl hij nabij is
04:04
de goddelozen
04:06
verlaten zijn weg de goddelozen verlaten
04:10
zijn we
04:11
en de ogen rechten ge man zijn gedachten
04:14
en hij bekeerde zich tot den heere
04:19
zo zal hij zich zijn er ontfermen en tot
04:23
onze god want hij vergeeft menigvuldig
04:28
geluk
04:31
dank u heer dat u nu over ons ontfermt
04:37
huls vergeeft
04:41
hier zegt want mijn gedachten zijn niet
04:44
ieder gedachten en u wegen zijn niet
04:48
mijn wegen
04:50
spreekt de heer
04:52
want gelijk gelijk de hemelen
04:55
hoger zijn dan de aarde al zo zijn mijn
04:58
wegen hoger dan uw wegen en mijn
05:01
gedachten dan uw ieder gedachten want
05:05
gelijk de regen in de sneeuw
05:07
van den hemel neerdaalt en derwaarts
05:10
niet wederkeert
05:13
maar door vochtig de aarde en maakt dat
05:16
zij voor brengen en uitspruiten
05:20
een zaad geven den zaaier en brood
05:24
den aether aan zo zou mijn woord dat uit
05:29
mijn mond uit gaat ook zijn en zou niet
05:33
ledig
05:34
tot mijn wieder kieren maar het zal doen
05:37
hetgeen mij behaag
05:40
en zal voorspoedig zijn in hetgeen
05:42
waartoe ik het zenden van in blijdschap
05:48
zul chemie de uit trekken en met
05:50
vrienden
05:51
voortgeleid worden de bergen in heuvelen
05:55
zullen geschouwd maken met vrolijke zang
05:57
voor uw aangezicht en alle bomen des
06:01
velds zullen de handen samen klappen
06:04
voor een door
06:07
zal een dennenboom opgaan voor een
06:10
distel
06:11
zijn en meer de boom op gaan en het zal
06:14
de heere wezen tot een naam
06:16
tot een eeuwig tegen dat niet uitgeroeid
06:20
zal worden het gaat natuurlijk over de
06:24
heer jezus
06:24
[Muziek]
06:26
gezegend zij de hier geprezen zij de
06:29
heer wegg hier ziet
06:33
ik heb hem tot een getuige der volken
06:37
gegeven en vorst en gebieder er volken
06:41
beheers jezus zegt de wet en de
06:48
de
06:52
hij bekend getuige van mij
06:57
ziet gij zult een volle groepen
07:00
dat geen niet in de
07:03
en het volk dat u niet kende zal tot uw
07:06
lopen om des heeren
07:09
uw schoots wiel en om dit heilige
07:12
israëls wil want hij heeft u verheerlijk
07:17
gezegend zij de hier geprezen zij de
07:19
heer voor zijn woord dat continu is dat
07:24
constant is dat hetzelfde is dat niet
07:28
verandert dat niet veranderd
07:34
geprezen zij de hier voor zijn stem in
07:37
onze harten
07:39
in onze harten die hij gemaakt heeft
07:42
en daarna weer terug gekocht nie van de
07:45
wereld
07:46
geprezen zij de hier
07:50
die ons altijd troep kom terug bij
07:52
beheren
07:54
ik dank u heer dat u mee hier ben
07:58
jezus naam amen