Kom tot Jezus

Kom tot Jezus

Jezus is Heer

Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.
Matteüs 11:28 DSV

Rom 5:1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus;
Rom 5:2 Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods.

Php 4:7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.