Jezus is Heer

Jezus is Heer

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;
Jesaja 9:5 DSV – BGT


00:04
gezegend zij de heer gezegend zij de
00:07
heer heilig is de heer
00:10
zijn naam is jezus wij dan kunnen wij
00:15
danken u voor alles wat u gedaan hebt
00:19
voor alles wat u doet
00:22
we danken u dat u onze
00:25
raadgever bent u bent onze raadgever
00:29
heer u bent onze sterke god god
00:35
allemachtig
00:37
onze vader tot in de eeuwigheid
00:42
onze vader onze almachtige vader dat
00:46
bent u hier dat bent u vader voor altijd
00:51
koning van vrede
00:55
koning van vrede wij danken nu wij
01:01
danken u jezus naam amen
01:06
weet dan kun je saaie jesaja 9 vers 5
01:19
want een kind is ons geboren een zoon is
01:24
ons gegeven en zoon is ons gegeven
01:38
en de heerschappij is op zijn schouders
01:42
en mijn noemt zijn naam
01:44
wonderlijk raad sterker god vader der
01:48
eeuwigheid
01:50
vredevorst vrede voor
01:59
raadgever god vader
02:03
vrede heer geef ons uw woord spreekt met
02:08
uw stem in onze harten
02:11
die u te horen
02:13
in jezus naam
02:18
je saaie 9 vers in het woord dat nu in
02:23
het donker leeft zal een stralend licht
02:27
zien een helder licht zal schijnen in
02:30
het land waar het nu nog donker is
02:35
hoe toepasselijk voor vandaag hier door
02:39
u is het wolk wier groot
02:42
u geeft de mensen wier vreugde zo blij
02:46
zijn de mensen ook als de oogst van het
02:50
land hebben gehaald
02:51
zo blij zijn de mensen ook als het bezit
02:54
van de vijand hebben verdeeld u vrolijk
03:00
werd onderdrukt de mensen werden met de
03:03
zweep geslagen de stop de stok kom op
03:07
hun schouders neer
03:09
maar u hebt de zweep en de stok gebroken
03:13
u hebt het volk opnieuw bevrijd de
03:15
laarzen van de soldaten en hun jassen
03:18
vol met bloed die worden in het vuur
03:21
gegooid
03:22
ja alles wordt verbrand
03:25
er is een kind geboren we hebben weer
03:29
een koning een echte koning hey zal over
03:35
ons regeren
03:39
zo zullen de mensen hem noemen wijze
03:42
bestuurder
03:43
sterke god vader voor altijd koning van
03:47
de vrede zijn macht zal steeds groter
03:52
worden en er zal altijd
03:55
vrede’ zijn in hem
03:58
hij zal op de troon van david zitten en
04:02
hij zal koning zijn
04:04
een koning zoals david was rechtvaardig
04:07
en eerlijk
04:09
zo’n koning zal hij zijn voor altijd en
04:13
eeuwig
04:15
voor altijd en eeuwig de machtige heer
04:18
zal daarvoor zorgen
04:21
het zal zeker gebeuren
04:25
een blik in de toekomst woord over hoe
04:29
het nu is
04:33
jezus jezus
04:36
wijze bestuurder wijze raadgever
04:40
sterke god vader voor altijd koning van
04:44
vrede
04:46
de heer je saaie 9 vers 7
04:50
de heer lief tegen zijn volk gesproken
04:52
het volk van israël en de inwoners van
04:56
samaria hebben het gehoord
04:59
iedereen schrok van de woorden van de
05:01
heer
05:02
toch waren de mensen eigenwijs ze zeiden
05:06
wij aan de hebben onze huizen verwoest
05:08
maar wij zullen nieuwe huizen bouwen die
05:11
sterker zijn’
05:13
ze hebben onze bomen de op gaat om gaat
05:16
maar wij zullen bomen planten die
05:18
steviger zijn
05:21
toen heeft de heer nieuwe vijanden
05:25
laten komen nieuwe weg en water dank u
05:41
toen heeft de heer nieuwe vijanden laten
05:44
komen
05:44
hij heeft hem gevraagd om israël aan te
05:48
vallen
05:50
het volk van adam heeft het oosten
05:52
aangevallen en de filistijnen hebben het
05:55
westen aangevallen ze hebben israël
05:58
helemaal verwoest beheer heeft zinvolle
06:02
gestraft maar nog steeds is het niet
06:05
genoeg
06:06
de hier blijft kwaad op zijn volk de
06:11
machtige heer heeft het volk van israël
06:13
gestraft maar mensen willen niet bij hem
06:16
terugkomen en eerste wel staat voor de
06:20
mensen van god het woord van god
06:23
alle volk want god heeft alles een
06:28
maar de mensen willen niet bij hem
06:30
terugkomen
06:31
ze willen hem niet meer dienen
06:34
dat komt door de profeten die leugens
06:37
vertellen en ook door de leiders die het
06:41
volk bedriegen
06:43
zij geven geen leiding maar zorg en
06:45
juist dat het volk in de war raakt
06:49
daarom zal de heer de leiders en die
06:51
profeten uit het land weghalen
06:55
beheer heeft geen medelijden met zijn
06:58
volk
06:59
niet met de mannen die nog jong zijn
07:00
niet met de weduwe niet met de kinderen
07:03
zonder vader
07:04
want het hele volk is weg de mensen
07:07
willen god niet kennen ze zeggen van
07:09
alles maar ze denken niet na de heer
07:13
liefdevolle gestraft maar nog steeds is
07:17
het niet genoeg
07:18
de heer blijft kwaad op ze
07:23
en ik moet een ding zeggen verschillende
07:26
leiders hebben gewaarschuwd voor wat er
07:29
nu gebeurt
07:30
voor zullen profeten hebben daarvoor
07:32
gewaarschuwd
07:35
het woord van god zegt en komt een dag
07:36
waarop je niet op deze heuvel of op op
07:40
de andere god aanbid
07:43
maar iedereen in zijn eigen huis hier in
07:46
deze tempel of in de andere maar
07:48
iedereen in zijn eigen
07:49
een ronde dag waarop er afschuwelijk is
07:55
en je moet nablijven waar je bent nieuw
07:58
huis een ronde dag waarop mensen willen
08:02
schuilen in de grotten
08:07
er komt een dag
08:09
dit is niet het einde dit is niet het
08:12
einde
08:13
maar het is een waarschuwen en de reden
08:18
waarom deze dingen gebeuren is duidelijk
08:21
wordt telkens weer beschreven
08:25
de mensen willen niet bij hem terugkomen
08:29
ze willen hem niet meer dienen en dat
08:32
komt door valse profeten die leugens
08:36
vertellen die wetten van mensen in de
08:41
plaats stellen van de wetten voor god
08:44
wie door leiders die het volk bedriegen
08:50
er zal er zullen altijd stemmen zijn met
08:54
waarschuwing altijd zal er een leider
08:57
zijn die waarschuwen
08:59
er zal altijd een zakenman zijn die
09:02
waarschuwen
09:02
er zal altijd een profeet zijn die het
09:05
voor lift geeft een waarschuwing en toch
09:08
blijven de mensen hetzelfde doen en de
09:13
hier blijft waat op zijn volk
09:16
helaas maar door zijn medelijden door
09:21
zij medelijden en doordat hij ziet dat
09:25
wordt niet in staat is om zichzelf te
09:27
redden
09:29
heeft hij ons jezus wijze raadgever
09:32
sterke god vader voor altijd koning van
09:37
vrede om zijn vrienden te maken tussen
09:40
de mens en god gezegend zijn gezegend
09:49
je zou je 9 vers 17
09:51
steeds meer mensen zijn slecht en maken
09:54
ruzie met elkaar niet alleen met elkaar
09:56
maar ook met goede mensen soms ruzie
09:59
lijkt wel een vuur het steeds groter
10:02
wordt
10:02
zo’n vuur verbrand niet alleen het
10:04
onkruid maar ook de bomen alles zal
10:07
verdwijnen
10:08
de heer is kwaad op de mensen door zij
10:11
goede staat het hele land in brand en
10:14
gaan de mensen toe
10:15
de mensen hebben honger en vechten om te
10:18
blijven leven
10:18
ze bijten elkaar ze vechten met elkaar
10:22
ze vechten totdat ze geen kracht meer
10:24
hebben maar de honger
10:26
blijft de stam manasse en de stam in
10:28
frame
10:29
vechtend tegen elkaar en samen vallen ze
10:32
juda
10:34
de heer is er volgen straf maar nog
10:36
steeds is het niet genoeg
10:39
de hier blijft kwaad op ze voelen
10:43
de heer zegt hier blijft qua
10:50
laat hem
10:51
met zo’n alle proberen om gebruik te
10:52
maken voor de uitweg die de heer
10:56
gemaakt in de heer heeft deze uitweg
10:59
voor ons gemaakt
11:02
laat degenen die kan horen
11:05
laten luisteren naat die de uitweg van
11:09
de hier kiezen er is een kind geboren
11:15
je zou je 9 verzwijgen
11:17
we hebben weer een koning hij zal over
11:21
ons regeren en zo zullen de mensen hem
11:24
noemen wijze bestuurder
11:27
sterke god vader voor altijd koning van
11:30
vrede zijn naam is jezus
11:33
zijn macht zal steeds groter worden
11:36
er zal altijd vrede zijn tussen ons en
11:40
god
11:41
tussen ons en god
11:45
hij zal op de troon zitten en hij zal
11:49
koning zijn rechtvaardig en eerlijk voor
11:56
altijd en eeuwig
11:59
in jezus naam amen dank u heer dank u
12:03
heer