Christus is opgestaan

Christus is opgestaan

Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats, waar de Heere gelegen heeft.
Matteüs 28:6 DSV