The secret of the kingdom of God

Jesus Is Lord

And he said to them, To you is given the secret of the kingdom of God, but to those who are outside, all things are given in the form of stories;
Mark 4:11 BBE

So that seeing they may see, and it will not be clear to them; and hearing it, they will not get the sense; for fear that they may be turned again to me and have forgiveness.
Mark 4:12 BBE

De verborgenheid van het Koninkrijk Gods

Jezus is Heer

En Hij zeide tot hen: Het is u gegeven te verstaan de verborgenheid van het Koninkrijk Gods; maar dengenen, die buiten zijn, geschieden al deze dingen door gelijkenissen;
Marcus 4:11 DSV

Opdat zij ziende zien, en niet bemerken, en horende horen, en niet verstaan; opdat zij zich niet te eniger tijd, bekeren en hun de zonden vergeven worden.
Marcus 4:12 DSV