Heer God

Wij zijn uw volk

Jezus is Heer

Zeg dan tot hen: Zo zegt de HEERE, de God Israels: Vervloekt zij de man, die niet hoort de woorden dezes verbonds. Dat Ik uw vaderen geboden heb, ten dage als Ik hen uit Egypteland, uit den ijzeroven, uitvoerde, zeggende: Zijt Mijner stem gehoorzaam, en doet dezelve, naar alles wat Ik ulieden gebiede; zo zult gij Mij tot een volk zijn, en Ik zal u tot een God zijn;
Jeremia 11:3-4 DSV

1)Deu 28:1 En het zal geschieden, indien gij der stem des HEEREN, uws Gods, vlijtiglijk zult gehoorzamen, waarnemende te doen al Zijn geboden, die ik u heden gebiede, zo zal de HEERE, uw God, u hoog zetten boven alle volken der aarde.
Deu 28:2 En al deze zegeningen zullen over u komen, en u aantreffen, wanneer gij der stem des HEEREN uws Gods, zult gehoorzaam zijn.
Deu 28:3 Gezegend zult gij zijn in de stad, en gezegend zult gij zijn in het veld.
Deu 28:4 Gezegend zal zijn de vrucht uws buiks, en de vrucht uws lands, en de vrucht uwer beesten, de voortzetting uwer koeien, en de kudden van uw klein vee.
Deu 28:5 Gezegend zal zijn uw korf, en uw baktrog.
Deu 28:6 Gezegend zult gij zijn in uw ingaan, gezegend zult gij zijn in uw uitgaan.
Deu 28:7 De HEERE zal geven uw vijanden, die tegen u opstaan, geslagen voor uw aangezicht; door een weg zullen zij tot u uittrekken, maar door zeven wegen zullen zij voor uw aangezicht vlieden.
Deu 28:8 De HEERE zal den zegen gebieden, dat Hij met u zij in uw schuren, en in alles, waaraan gij uw hand slaat; en Hij zal u zegenen in het land, dat u de HEERE, uw God, geven zal.
Deu 28:9 De HEERE zal u Zichzelven tot een heilig volk bevestigen, gelijk als Hij u gezworen heeft, wanneer gij de geboden des HEEREN, uws Gods, zult houden, en in Zijn wegen wandelen.
Deu 28:10 En alle volken der aarde zullen zien, dat de Naam des HEEREN over u genoemd is, en zij zullen voor u vrezen.
Deu 28:11 En de HEERE zal u doen overvloeien aan goed, in de vrucht uws buiks, en in de vrucht uwer beesten, en in de vrucht uws lands; op het land, dat de HEERE uw vaderen gezworen heeft u te zullen geven.
Deu 28:12 De HEERE zal u opendoen Zijn goeden schat, den hemel, om aan uw land regen te geven te zijner tijd, en om te zegenen al het werk uwer hand; en gij zult aan vele volken lenen, maar gij zult niet ontlenen.
Deu 28:13 En de HEERE zal u tot een hoofd maken, en niet tot een staart, en gij zult alleenlijk boven zijn, en niet onder zijn; wanneer gij horen zult naar de geboden des HEEREN, uws Gods, die ik u heden gebiede te houden en te doen;
Deu 28:14 En gij niet afwijken zult van al de woorden, die ik ulieden heden gebiede, ter rechter hand of ter linkerhand, dat gij andere goden nawandelt, om hen te dienen.
Transcript RAW:

In het begin was er het Woord
en het Woord was met God

In het begin was er het Woord
en het Woord de glorie van God

In het begin was er het Woord
en het Woord is

Zijn naam is
Jezus
Heer van glorie
[Muziek]
Jezus
de Heer over allemaal

Zijn naam is
Jezus
het Licht van de Wereld
Jezus
het Brood van God

Zijn naam is
Jezus
het Woord van God
[Muziek]
Jezus
God Met Ons
[Muziek]

Gezegend zij de Heer
geprezen
zijn naam is Jezus

Heer wij zijn uw volk
u bent onze God

Jeremia hoofdstuk 11 vers 3
Zeg dan tot hem
Zo zegt de HEERE
de God Israels
Vervloekt zij de man
die niet hoort de woorden dezes verbonds

Dat ik uw vaderen geboden heb
ten dage als ik hen uit Egypteland
uit den ijzeroven
uitvoerde
zeggende
Zij mijner stem gehoorzaam
en doet dezelve
naar alles wat ik ulieden gebieden
zo zult gij mij tot een volk zijn
en ik zal u tot een God zijn

U zult mijn volk zijn en ik zal uw God zijn
mits u mijn stem gehoorzaamt
en doet alles wat ik jullie gebiede

Gezegend zij de Heer
geprezen zij de Heer
onze Heer
en onze God

Zo Heer
geef ons uw woord
spreek met uw stem in onze harten
die van u zijn
die van u zijn
Want wij zijn uw volk
u bent onze God
we hebben niemand
en niets anders
dan u

Gezegend zij de Heer
geprezen zij de Heer
Wij weten dat hij onze Heer is
dat wij zijn volk zijn
hij is onze Heer God
Zijn barmhartigheid is groter dan zijn wraak

Berouw
Keer terug naar hem en gij zult
ontdekken zijn barmhartigheid groter is
dan zijn vraag en dan zullen wij zijn
volk zijn en hij onze God onzen Heere
God zijn zegen voor vandaag voor ons
die zijn volk zijn
is het volgende
indien gij
indien gij
de stem er Here uw God
zult gehoorzamen en zult doen en ze al
zijn geboden
zal doen die ik u heden gebieden
zo zal de Heer uw God u hoog zetten over
alle volgende aarde en al deze
zegeningen
zullen over u komen en uw aantreffen
wanneer hij de stem des Heeren nieuws
God
gehoorzaam ziel zijn
Gezegend zeggen in de stad en gezicht zo
vrij zijn in het vel
Gezegend zal zijn de vrucht use buik en
het vrucht uw sloane’s
een vrucht uw beesten
de voortzetting york uw koeien en de
kudde van uw kleinvee
Gezegend zal zijn uw korf en uw buck
trof
gezegen
zo zeggen hij zijn in uw ingaan Gezegend
zult gij zijn in uw uitgang u zult
altijd Gezegend zijn overal met alles
beHeren
zal geven uw vijanden die tegen nu
opstaan geslagen voor uw aangezicht door
een weg
zo zij tot u uit trekken maar door 7
wegen zullen zij voor uw aangezicht wie
de
beHeren
zal dan 7 gebieden
dat hij met u
zij in uw schuren en in alles waar aan
gejoel rond slaap en hij zal u zegenen
min in het in dit land dat de Heere uw
God u geven zal uw aan het geven is de
Heere zal u zichzelf en tot een heilig
volgt bevestigen
hij neemt ons als zijn volk
gelijk als hij u gezworen heeft wanneer
hij de geboden de Here uw God zult
houden en in zijn wegen wandelen
hoe moeten
geboden houden en in zijn wegen wandelen
en alle volken der aarde zullen zien dat
de naam des Heren over in genoemd is en
zij zullen voor u vrezen en de Heere zal
u toen overvloeien dan goed in de vrucht
uw spikes en in de vrucht uw beesten en
in de vrucht joosland op het land dat de
Heere uw vaderen gezworen heeft u te
zullen geven het land dat de Heren aan
uw aan het geven is op dit moment de
Heere zal uw open doen
zeer goede schat
den hemel
om aan uw land regen te geven te zijner
tijd en om te zegenen al het werk you
londen en gij zult dan vele volken lenen
maar geen zult niet van hun lenen en de
Here
zal u tot een hoofd maken en niet tot
een staart en gij zult alleen le boven
zijn en niet onder zijn wanneer zij
horen zult naar de geboden des Heeren
uw schots
die ik u heden gebieden te houden en te
doen
een nieuw en geen niet afwijkt van al de
woorden die ik ulieden hem gebied
rechterhand of de linkerhand
en zeker niet andere Goden nabehandeld
om hem te dienen
want wij zijn
zijn volk
hij is onze God
wij dienen alleen hem de Heer onze God
Amen

In het begin was er het Woord
en het Woord was met God

In het begin was er het Woord
en het Woord de glorie van God

In het begin was er het Woord
en het Woord is

Zijn naam is
Jezus
Heer van glorie
[Muziek]
Jezus
de Heer over allemaal

Zijn naam is
Jezus
het Licht van de Wereld
Jezus
het Brood van God

Zijn naam is
Jezus
het Woord van God
[Muziek]
Jezus
God Met Ons
[Muziek]

References
1Deu 28:1 En het zal geschieden, indien gij der stem des HEEREN, uws Gods, vlijtiglijk zult gehoorzamen, waarnemende te doen al Zijn geboden, die ik u heden gebiede, zo zal de HEERE, uw God, u hoog zetten boven alle volken der aarde.
Deu 28:2 En al deze zegeningen zullen over u komen, en u aantreffen, wanneer gij der stem des HEEREN uws Gods, zult gehoorzaam zijn.
Deu 28:3 Gezegend zult gij zijn in de stad, en gezegend zult gij zijn in het veld.
Deu 28:4 Gezegend zal zijn de vrucht uws buiks, en de vrucht uws lands, en de vrucht uwer beesten, de voortzetting uwer koeien, en de kudden van uw klein vee.
Deu 28:5 Gezegend zal zijn uw korf, en uw baktrog.
Deu 28:6 Gezegend zult gij zijn in uw ingaan, gezegend zult gij zijn in uw uitgaan.
Deu 28:7 De HEERE zal geven uw vijanden, die tegen u opstaan, geslagen voor uw aangezicht; door een weg zullen zij tot u uittrekken, maar door zeven wegen zullen zij voor uw aangezicht vlieden.
Deu 28:8 De HEERE zal den zegen gebieden, dat Hij met u zij in uw schuren, en in alles, waaraan gij uw hand slaat; en Hij zal u zegenen in het land, dat u de HEERE, uw God, geven zal.
Deu 28:9 De HEERE zal u Zichzelven tot een heilig volk bevestigen, gelijk als Hij u gezworen heeft, wanneer gij de geboden des HEEREN, uws Gods, zult houden, en in Zijn wegen wandelen.
Deu 28:10 En alle volken der aarde zullen zien, dat de Naam des HEEREN over u genoemd is, en zij zullen voor u vrezen.
Deu 28:11 En de HEERE zal u doen overvloeien aan goed, in de vrucht uws buiks, en in de vrucht uwer beesten, en in de vrucht uws lands; op het land, dat de HEERE uw vaderen gezworen heeft u te zullen geven.
Deu 28:12 De HEERE zal u opendoen Zijn goeden schat, den hemel, om aan uw land regen te geven te zijner tijd, en om te zegenen al het werk uwer hand; en gij zult aan vele volken lenen, maar gij zult niet ontlenen.
Deu 28:13 En de HEERE zal u tot een hoofd maken, en niet tot een staart, en gij zult alleenlijk boven zijn, en niet onder zijn; wanneer gij horen zult naar de geboden des HEEREN, uws Gods, die ik u heden gebiede te houden en te doen;
Deu 28:14 En gij niet afwijken zult van al de woorden, die ik ulieden heden gebiede, ter rechter hand of ter linkerhand, dat gij andere goden nawandelt, om hen te dienen.