Waarom gelijkenissen?

Waarom gelijkenissen?

Jezus is Heer

En de discipelen tot Hem komende, zeiden tot Hem: Waarom spreekt Gij tot hen door gelijkenissen?
Matteüs 13:10 DSV

En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Omdat het u gegeven is, de verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven.
Matteüs 13:11 DSV