Volg Jezus Christus

Volg Jezus Christus

En Hij zeide tot allen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis dagelijks op, en volge Mij.
Lucas 9:23 DSV – BGT