Van brood alleen kan een mens niet leven

Van brood alleen kan een mens niet leven

Jezus is Heer

Doch Hij, antwoordende, zeide: Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat.
Matteüs 4:4 DSV – BGT