Niemand kan vluchten van de aanwezigheid van de HEER

Waar zou ik heengaan voor Uw Geest en waar zou ik heenvlieden voor Uw aangezicht?
Psalmen 139:7 DSV

1)1Co 6:19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?

   [ + ]

1.1Co 6:19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?

Nadie puede huir de la presencia del Señor

¿Adónde me iré de Tu Espíritu, O adónde huiré de Tu presencia?
Salmos 139:7 NBLH

1)1Co 6:19 ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos?

   [ + ]

1.1Co 6:19 ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos?

No one can flee from the presence of the Lord

Whither shall I go from thy spirit? or whither shall I flee from thy presence?
Psalms 139:7 KJV

1)1Co 6:19  What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own?

   [ + ]

1.1Co 6:19  What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own?

Voor Jezus en het Evangelie

En Jezus, antwoordende, zeide: Voorwaar zeg Ik ulieden: Er is niemand, die verlaten heeft huis, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om Mijnentwil en des Evangelies wil,
Marcus 10:29 DSV

Of hij ontvangt honderdvoud, nu in dezen tijd, huizen, en broeders, en zusters, en moeders, en kinderen, en akkers, met de vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven.
Marcus 10:30 DSV

Por Jesús y el evangelio

Y respondiendo Jesús, dijo: De cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, ó hermanos, ó hermanas, ó padre, ó madre, ó mujer, ó hijos, ó heredades, por causa de mí y del evangelio,
Marcos 10:29 SRV

Que no reciba cien tantos ahora en este tiempo, casas, y hermanos, y hermanas, y madres, é hijos, y heredades, con persecuciones; y en el siglo venidero la vida eterna.
Marcos 10:30 SRV