I am no greater than my Lord

Jesus Is lord

If ye were of the world, the world would love his own: but because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hateth you.
John 15:19 KJV

Remember the word that I said unto you, The servant is not greater than his lord. If they have persecuted me, they will also persecute you; if they have kept my saying, they will keep yours also.
John 15:20 KJV

Ik ben niet belangerijker dan mijn Heer

Jezus Is Heer

Gezegend zij de Heer
voor deze dag
deze mooie dag

Deze mooie dag
want het is een dag van de Heer
Amen Amen Amen

Een dag waarin al zijn dienaren hem dienen
en weten
en wij weten wat onze positie is

We zijn niet belangrijker dan de Heer
Wij zijn niet belangrijker dan de Heer
De Heer is belangrijker dan ons

Gezegend zij de Heer
een dienaar is niet belangrijker dan zijn heer
en wij zijn blij
wij zijn blij om deze dag
we zijn blij om elke dag
ook al worden wij vervolgd
ook al worden wij lastig gevallen
ook al zijn er mensen die ons pesten
als er mensen die naar ons kijken en denken
mmmmm die zijn gek
of er zijn mensen die zeggen
ooh we praten niet meer met hem
want hij …
hij doet raar

Gezegend zij de Here
en ik ben blij dat ik zijn dienaar ben
ik ben blij dat jullie zijn dienaren zijn
ik ben blij
dat iedereen die het woord met zijn stem
in zijn hart hoort een dienaar van dat woord is
Van de Heer
Het vleesgeworden woord
Het woord dat God was
Gezegend zij de Heer
in Jezus naam
Amen

Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld.
Johannes 15:19 DSV – BGT

Gedenk des woords, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren.
Johannes 15:20 DSV – BGT


Continue reading Ik ben niet belangerijker dan mijn Heer

No soy más que mi Señor

Jesús es el Señor

Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece.
Juan 15:19 RVG

Acordaos de la palabra que yo os dije: El siervo no es más que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán; si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra.
Juan 15:20 RVG


Continue reading No soy más que mi Señor

The authority for the forgiveness of sins

Jesus Is Lord

But so that you may see that on earth the Son of man has authority for the forgiveness of sins, then said he to the man who was ill, Get up, and take up your bed, and go to your house.
Matthew 9:6

1)Luk 5:21 And the scribes and Pharisees were having an argument, saying, Who is this, who has no respect for God? who is able to give forgiveness for sins, but God only?

References
1Luk 5:21 And the scribes and Pharisees were having an argument, saying, Who is this, who has no respect for God? who is able to give forgiveness for sins, but God only?

Wij zijn uw volk

Jezus is Heer

Zeg dan tot hen: Zo zegt de HEERE, de God Israels: Vervloekt zij de man, die niet hoort de woorden dezes verbonds. Dat Ik uw vaderen geboden heb, ten dage als Ik hen uit Egypteland, uit den ijzeroven, uitvoerde, zeggende: Zijt Mijner stem gehoorzaam, en doet dezelve, naar alles wat Ik ulieden gebiede; zo zult gij Mij tot een volk zijn, en Ik zal u tot een God zijn;
Jeremia 11:3-4 DSV

1)Deu 28:1 En het zal geschieden, indien gij der stem des HEEREN, uws Gods, vlijtiglijk zult gehoorzamen, waarnemende te doen al Zijn geboden, die ik u heden gebiede, zo zal de HEERE, uw God, u hoog zetten boven alle volken der aarde.
Deu 28:2 En al deze zegeningen zullen over u komen, en u aantreffen, wanneer gij der stem des HEEREN uws Gods, zult gehoorzaam zijn.
Deu 28:3 Gezegend zult gij zijn in de stad, en gezegend zult gij zijn in het veld.
Deu 28:4 Gezegend zal zijn de vrucht uws buiks, en de vrucht uws lands, en de vrucht uwer beesten, de voortzetting uwer koeien, en de kudden van uw klein vee.
Deu 28:5 Gezegend zal zijn uw korf, en uw baktrog.
Deu 28:6 Gezegend zult gij zijn in uw ingaan, gezegend zult gij zijn in uw uitgaan.
Deu 28:7 De HEERE zal geven uw vijanden, die tegen u opstaan, geslagen voor uw aangezicht; door een weg zullen zij tot u uittrekken, maar door zeven wegen zullen zij voor uw aangezicht vlieden.
Deu 28:8 De HEERE zal den zegen gebieden, dat Hij met u zij in uw schuren, en in alles, waaraan gij uw hand slaat; en Hij zal u zegenen in het land, dat u de HEERE, uw God, geven zal.
Deu 28:9 De HEERE zal u Zichzelven tot een heilig volk bevestigen, gelijk als Hij u gezworen heeft, wanneer gij de geboden des HEEREN, uws Gods, zult houden, en in Zijn wegen wandelen.
Deu 28:10 En alle volken der aarde zullen zien, dat de Naam des HEEREN over u genoemd is, en zij zullen voor u vrezen.
Deu 28:11 En de HEERE zal u doen overvloeien aan goed, in de vrucht uws buiks, en in de vrucht uwer beesten, en in de vrucht uws lands; op het land, dat de HEERE uw vaderen gezworen heeft u te zullen geven.
Deu 28:12 De HEERE zal u opendoen Zijn goeden schat, den hemel, om aan uw land regen te geven te zijner tijd, en om te zegenen al het werk uwer hand; en gij zult aan vele volken lenen, maar gij zult niet ontlenen.
Deu 28:13 En de HEERE zal u tot een hoofd maken, en niet tot een staart, en gij zult alleenlijk boven zijn, en niet onder zijn; wanneer gij horen zult naar de geboden des HEEREN, uws Gods, die ik u heden gebiede te houden en te doen;
Deu 28:14 En gij niet afwijken zult van al de woorden, die ik ulieden heden gebiede, ter rechter hand of ter linkerhand, dat gij andere goden nawandelt, om hen te dienen.


Continue reading Wij zijn uw volk

References
1Deu 28:1 En het zal geschieden, indien gij der stem des HEEREN, uws Gods, vlijtiglijk zult gehoorzamen, waarnemende te doen al Zijn geboden, die ik u heden gebiede, zo zal de HEERE, uw God, u hoog zetten boven alle volken der aarde.
Deu 28:2 En al deze zegeningen zullen over u komen, en u aantreffen, wanneer gij der stem des HEEREN uws Gods, zult gehoorzaam zijn.
Deu 28:3 Gezegend zult gij zijn in de stad, en gezegend zult gij zijn in het veld.
Deu 28:4 Gezegend zal zijn de vrucht uws buiks, en de vrucht uws lands, en de vrucht uwer beesten, de voortzetting uwer koeien, en de kudden van uw klein vee.
Deu 28:5 Gezegend zal zijn uw korf, en uw baktrog.
Deu 28:6 Gezegend zult gij zijn in uw ingaan, gezegend zult gij zijn in uw uitgaan.
Deu 28:7 De HEERE zal geven uw vijanden, die tegen u opstaan, geslagen voor uw aangezicht; door een weg zullen zij tot u uittrekken, maar door zeven wegen zullen zij voor uw aangezicht vlieden.
Deu 28:8 De HEERE zal den zegen gebieden, dat Hij met u zij in uw schuren, en in alles, waaraan gij uw hand slaat; en Hij zal u zegenen in het land, dat u de HEERE, uw God, geven zal.
Deu 28:9 De HEERE zal u Zichzelven tot een heilig volk bevestigen, gelijk als Hij u gezworen heeft, wanneer gij de geboden des HEEREN, uws Gods, zult houden, en in Zijn wegen wandelen.
Deu 28:10 En alle volken der aarde zullen zien, dat de Naam des HEEREN over u genoemd is, en zij zullen voor u vrezen.
Deu 28:11 En de HEERE zal u doen overvloeien aan goed, in de vrucht uws buiks, en in de vrucht uwer beesten, en in de vrucht uws lands; op het land, dat de HEERE uw vaderen gezworen heeft u te zullen geven.
Deu 28:12 De HEERE zal u opendoen Zijn goeden schat, den hemel, om aan uw land regen te geven te zijner tijd, en om te zegenen al het werk uwer hand; en gij zult aan vele volken lenen, maar gij zult niet ontlenen.
Deu 28:13 En de HEERE zal u tot een hoofd maken, en niet tot een staart, en gij zult alleenlijk boven zijn, en niet onder zijn; wanneer gij horen zult naar de geboden des HEEREN, uws Gods, die ik u heden gebiede te houden en te doen;
Deu 28:14 En gij niet afwijken zult van al de woorden, die ik ulieden heden gebiede, ter rechter hand of ter linkerhand, dat gij andere goden nawandelt, om hen te dienen.

Somos tu pueblo

Jesús es el Señor

El Señor enviara contigo la bendición en tus graneros
y en todo aquello en que pusieres tu mano
y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da

El Señor te confirma por pueblo santo
por su pueblo
como te ha jurado
cuando guardas los mandamientos del Señor tu Dios
y andas en sus caminos

Y todos los pueblos verán
todos los pueblos de la tierra verán
el nombre del Señor tu Dios sobre ti

El Señor Dios te pondrá por cabeza
y no por cola
y estarás encima solamente
y no estarás debajo
cuando obedeces todos los mandamientos
del Señor tu Dios

que te ordeno hoy
para que los guardes
y los cumplas

Y no apartes de ti las palabras que te mando hoy
ni a diestra ni a siniestra
para ir tras Dioses ajenos
para ir tras cosas creadas
y no ir atrás del creador
no le sirvas a nada creado
sirvele al Señor tu Dios
porque el Señor Dios es nuestro Dios
es tu Dios
mi Dios
nuestro Dios
somos su pueblo
él es nuestro Dios
Gracias Señor
En el nombre de Jesus
Amen

Y les dirás tú: Así dijo Jehová Dios de Israel: Maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, El cual mandé á vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: Oid mi voz, y ejecutad aquéllas, conforme á todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré á vosotros por Dios
Jeremías 11:3-4 SRV

1)Deu 28:1 Y SERA que, si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra;
Deu 28:2 Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios.
Deu 28:3 Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo.
Deu 28:4 Bendito el fruto de tu vientre, y el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas.
Deu 28:5 Bendito tu canastillo y tus sobras.
Deu 28:6 Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir.
Deu 28:7 Pondrá Jehová á tus enemigos que se levantaren contra ti, de rota batida delante de ti: por un camino saldrán á ti, por siete caminos huirán delante de ti.
Deu 28:8 Enviará Jehová contigo la bendición en tus graneros, y en todo aquello en que pusieres tu mano; y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Deu 28:9 Confirmarte ha Jehová por pueblo suyo santo, como te ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos.
Deu 28:10 Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es llamado sobre ti, y te temerán.
Deu 28:11 Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, y en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que juró Jehová á tus padres que te había de dar.
Deu 28:12 Abrirte ha Jehová su buen depósito, el cielo, para dar lluvia á tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás á muchas gentes, y tú no tomarás emprestado.
Deu 28:13 Y te pondrá Jehová por cabeza, y no por cola: y estarás encima solamente, y no estarás debajo; cuando obedecieres á los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas.
Deu 28:14 Y no te apartes de todas las palabras que yo os mando hoy, ni á diestra ni á siniestra, para ir tras dioses ajenos para servirles.


Continue reading Somos tu pueblo

References
1Deu 28:1 Y SERA que, si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra;
Deu 28:2 Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios.
Deu 28:3 Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo.
Deu 28:4 Bendito el fruto de tu vientre, y el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas.
Deu 28:5 Bendito tu canastillo y tus sobras.
Deu 28:6 Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir.
Deu 28:7 Pondrá Jehová á tus enemigos que se levantaren contra ti, de rota batida delante de ti: por un camino saldrán á ti, por siete caminos huirán delante de ti.
Deu 28:8 Enviará Jehová contigo la bendición en tus graneros, y en todo aquello en que pusieres tu mano; y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Deu 28:9 Confirmarte ha Jehová por pueblo suyo santo, como te ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos.
Deu 28:10 Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es llamado sobre ti, y te temerán.
Deu 28:11 Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, y en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que juró Jehová á tus padres que te había de dar.
Deu 28:12 Abrirte ha Jehová su buen depósito, el cielo, para dar lluvia á tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás á muchas gentes, y tú no tomarás emprestado.
Deu 28:13 Y te pondrá Jehová por cabeza, y no por cola: y estarás encima solamente, y no estarás debajo; cuando obedecieres á los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas.
Deu 28:14 Y no te apartes de todas las palabras que yo os mando hoy, ni á diestra ni á siniestra, para ir tras dioses ajenos para servirles.

We are your people

Jesus Is Lord

Lord God
We are your people
We are your people
You are our God
That is our decree for today
Lord God
We are your people
You are our God
Blessed be the name of the Lord
Blessed be the name of the Lord
His name is Jesus
Our God
Our Lord
Our Lord and our God
In Jesus mighty name
Amen

A blessing is on you
A blessing is on the fruits of your body
A blessing is on your baskets and basins
A blessing is on you
coming and going

By the power of the Lord
those who take up weapons against you
will be overcome before you

They will come out against you one way
and will go in flight in complete confusion
The Lord sends his blessings on everything
to which you put your hand

His blessing is on you in this land
which the Lord your God is giving you

The Lord keeps you as his holy people
as he has said in his oath
if you keep the orders of the Lord your God
and go on walking in his ways

And all the peoples of the earth will
see that the name of the Lord is on you
and they will go in fear of you

And the Lord
will make you fertile
in every good thing

in the fruit of your body
in the fruit of your cattle
in the fruit of your fields
in this land
which the Lord
by his oath
said he would give you

Opening up his storehouse in heaven
the Lord sends rain on your land at the right time
blessing all the works of your hands

Other nations will make use of your
wealth … will borrow from you
And you will have no need of theirs
you have no need to borrow from anyone
The Lord makes you the head and not the tail
and you will ever have the highest place
IF you give ear to the orders of the Lord your God
to keep and to do them
Not turning away from any of the orders
to the right or to the left
or going after any other Gods
to give them worship

Blessed be our Lord
Blessed be our Lord
Our Lord our God
We are his people
He is our God

Amen

The Lord, the God of Israel, has said, Let that man be cursed who does not give ear to the words of this agreement, To the order which I gave your fathers on the day when I took them out of the land of Egypt, out of the oven of iron, saying, Give ear to my voice, and do all the orders I have given you: so you will be my people, and I will be your God
Jeremiah 11:3-4 BBE

1)Deu 28:1 Now if you give ear to the voice of the Lord your God, and keep with care all these orders which I have given you today, then the Lord your God will put you high over all the nations of the earth:
Deu 28:2 And all these blessings will come on you and overtake you, if your ears are open to the voice of the Lord your God.
Deu 28:3 A blessing will be on you in the town, and a blessing in the field.
Deu 28:4 A blessing will be on the fruit of your body, and on the fruit of your land, on the fruit of your cattle, the increase of your herd, and the young of your flock.
Deu 28:5 A blessing will be on your basket and on your bread-basin.
Deu 28:6 A blessing will be on your coming in and on your going out.
Deu 28:7 By the power of the Lord, those who take arms against you will be overcome before you: they will come out against you one way, and will go in flight from you seven ways.
Deu 28:8 The Lord will send his blessing on your store-houses and on everything to which you put your hand: his blessing will be on you in the land which the Lord your God is giving you.
Deu 28:9 The Lord will keep you as a people holy to himself, as he has said to you in his oath, if you keep the orders of the Lord your God and go on walking in his ways.
Deu 28:10 And all the peoples of the earth will see that the name of the Lord is on you, and they will go in fear of you.
Deu 28:11 And the Lord will make you fertile in every good thing, in the fruit of your body, and the fruit of your cattle, and the fruit of your fields, in the land which the Lord, by his oath to your fathers, said he would give you.
Deu 28:12 Opening his store-house in heaven, the Lord will send rain on your land at the right time, blessing all the work of your hands: other nations will make use of your wealth, and you will have no need of theirs.
Deu 28:13 The Lord will make you the head and not the tail; and you will ever have the highest place, if you give ear to the orders of the Lord your God which I give you today, to keep and to do them;
Deu 28:14 Not turning away from any of the orders which I give you today, to the right hand or to the left, or going after any other gods to give them worship.


Continue reading We are your people

References
1Deu 28:1 Now if you give ear to the voice of the Lord your God, and keep with care all these orders which I have given you today, then the Lord your God will put you high over all the nations of the earth:
Deu 28:2 And all these blessings will come on you and overtake you, if your ears are open to the voice of the Lord your God.
Deu 28:3 A blessing will be on you in the town, and a blessing in the field.
Deu 28:4 A blessing will be on the fruit of your body, and on the fruit of your land, on the fruit of your cattle, the increase of your herd, and the young of your flock.
Deu 28:5 A blessing will be on your basket and on your bread-basin.
Deu 28:6 A blessing will be on your coming in and on your going out.
Deu 28:7 By the power of the Lord, those who take arms against you will be overcome before you: they will come out against you one way, and will go in flight from you seven ways.
Deu 28:8 The Lord will send his blessing on your store-houses and on everything to which you put your hand: his blessing will be on you in the land which the Lord your God is giving you.
Deu 28:9 The Lord will keep you as a people holy to himself, as he has said to you in his oath, if you keep the orders of the Lord your God and go on walking in his ways.
Deu 28:10 And all the peoples of the earth will see that the name of the Lord is on you, and they will go in fear of you.
Deu 28:11 And the Lord will make you fertile in every good thing, in the fruit of your body, and the fruit of your cattle, and the fruit of your fields, in the land which the Lord, by his oath to your fathers, said he would give you.
Deu 28:12 Opening his store-house in heaven, the Lord will send rain on your land at the right time, blessing all the work of your hands: other nations will make use of your wealth, and you will have no need of theirs.
Deu 28:13 The Lord will make you the head and not the tail; and you will ever have the highest place, if you give ear to the orders of the Lord your God which I give you today, to keep and to do them;
Deu 28:14 Not turning away from any of the orders which I give you today, to the right hand or to the left, or going after any other gods to give them worship.

Hij is barmhartig en altijd vergevingsgezind

Jezus is Heer

Wij danken u Heer
voor wie u bent
Wij danken u
We danken u voor
alles wat u gedaan hebt voor ons
Wij danken u voor
uw barmhartigheid en
uw wil om altijd …
om ons altijd te verzoenen
om altijd uw medelijden te tonen en
om ons altijd te ontvangen
ongeacht
ongeacht
hoe dom we geweest zijn

Wij danken u Heer
dat u onze Heer bent en
dat u al deze dingen voor ons doet
barmhartig zijn
medelijden tonen
en ons tot u verzoenen
zodra wij tot u terugkeren

Wij danken u Heer
Wij danken u
In Jezus naam
Amen

En wij hopen
dat u altijd
altijd naar ons blijf kijken
wij willen dat u in ons het geloof sterker maakt
sterker maakt
In Jezus naam
Amen

Doch Hij, barmhartig zijnde, verzoende de ongerechtigheid, en verdierf hen niet; maar wendde dikwijls Zijn toorn af, en wekte Zijn ganse grimmigheid niet op.
Psalmen 78:38 DSV


Continue reading Hij is barmhartig en altijd vergevingsgezind

Siendo compasivo, El nos perdona

Jesús es el Señor

Pero Dios
cuando cualquier persona se torne a él
de verdad
en su corazón
Dios lo perdona
Dios es compasivo
siempre perdona

eso
significa que él tiene tiempo y espera
en vez de destruirte
te espera
él espera
hasta que tú estés allí
para hacer
lo que tienes que hacer
que es darle
tu corazón a él
darle tu corazón
Así es Dios
compasivo y lleno de perdón
esperando tranquilamente
hasta que llegue el día en que
retornes

nos tornemos hacia él
hasta el día en que nosotros digamos
Bueno
ya es suficiente
Dios es Dios
compasivo y lleno de perdón

Te damos gracias Señor
por ser compasivo
y siempre estar perdonándonos
Perdónanos Señor
solo somos tus hijos
somos niños
niñas
y venimos hacia ti
siempre
y ayúdanos a recordar
todo lo que has hecho por nosotros
todo lo que has hecho por nosotros
tus obras y los milagros que has hecho por
nosotros
Ayúdanos Señor a guardar el pacto que tú hiciste con nosotros
y a poder andar en tu ley
ayúdanos Señor para que tengamos fe en ti
y confiemos en tu salvación
en el nombre de Jesús
Amén

Pero El, siendo compasivo, perdonaba sus iniquidades y no los destruía; Muchas veces contuvo Su ira, Y no despertó todo Su furor.
Salmos 78:38 NBLH


Continue reading Siendo compasivo, El nos perdona