Ons dagelijks brood

Ons dagelijks brood

Jezus is Heer

En Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zo zegt: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.
Lucas 11:2 DSV

Geef ons elken dag ons dagelijks brood.
Lucas 11:3 DSV

En vergeef ons onze zonden; want ook wij vergeven aan een iegelijk, die ons schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.
Lucas 11:4 DSV