Net als kinderen

Net als kinderen

Jezus is Heer

En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan.
Matteüs 18:3 DSV – BGT