Jezus is Heer

Jezus is Heer

Maar Hij zal de armen met gerechtigheid richten, en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen; doch Hij zal de aarde slaan met de roede Zijns monds, en met den adem Zijner lippen zal Hij den goddeloze doden.
Jesaja 11:4 DSVTranscript RAW:

00:04
gezegend zij de heer gezegend zij de
00:06
heer
00:08
zijn naam is jezus wij danken u hiervoor
00:11
deze dag voor hoe het begint
00:15
hoe het zal eindigen wij danken u heer
00:18
in jezus naam amen
00:21
wij danken u voor mij u bent voor alles
00:24
wat hij voor ons doet
00:27
we danken u dat u onze hier bent in
00:32
jezus naam amen
00:36
we danken u heer u bent onze heer onze
00:40
heer onze lieve heer zeggen wij u bent
00:44
onze hier in jezus naam amen
00:50
jona u bent de heer die zone dat kind
00:58
die zo’n dat kind wijze raadgever wijze
01:08
raadgever eeuwige vaak
01:15
eeuwige vader koning van vrede
01:21
machtige god een koning van vrede mee
01:27
dank u nu dat u onze heer bent
01:32
en wij weten dat wanneer u komt dat u
01:37
zal
01:38
vervoer maken wat de wet en de profeten
01:45
over u getuigt hebben
01:49
gezegend zij de heer die zou je je zei
01:54
ja en beven van taal wisselen
01:57
jesaja 11 vers hier maar hij zal de
02:03
armen met gerechtigheid richten
02:07
de zachtmoedigen des lands met
02:09
rechtmatigheid bestraffen
02:11
nog hij zal de aarde slaan met de roede
02:14
zijn simons en met een adem zijn er
02:17
lippen
02:18
zal hij de goddelozen doden
02:21
gezegend zij de heer in jezus naam amen
02:27
heer geef ons uw woord spreekt met uw
02:30
stem in onze harten
02:33
die u toe hoorde die van u zijn
02:37
en nu ze de getuigenis een van de
02:42
getuigenissen van een van de profeten
02:44
van je zaaien over de heer
02:49
je zou je 11 vers 1
02:56
want er zal een reisje voortkomen uit
03:00
een afgehaald en trok van isa en een
03:04
schuur uit zijn wortelen zal vruchten
03:07
voortbrengen en op hem zal de geest is
03:12
hier een rusten de geest der wijsheid en
03:16
des verstands de geest des raads en daar
03:20
startte de geest der kennis en daar
03:24
vreze des heeren en zij riepen zal zijn
03:31
in de vreze des heeren en hij zal naar
03:36
het gezicht zijn er ogen niet richten
03:39
hij zal ook naar het gehoor zijn er oren
03:42
niet bestraffen
03:44
hij zou niet oordelen naar wat aardse
03:49
ogen zien of naar wat aardse oren horen
03:57
hij zal oordelen naar het woord groots
04:00
maar hij zal de armen met gerechtigheid
04:04
richten en de zachtmoedigen des lands
04:08
met rechtmatigheid bestraffen
04:11
nog hij zal de aarde slaan met de roede
04:15
zane’s mons
04:16
met een adem
04:18
in lippen zal hij de goddelozen doden
04:21
want gerechtigheid zal de gordel
04:24
zijn er lendenen zijn ook zal de
04:27
waarheid
04:28
de gordel zijn er lendenen zijn
04:31
en de wolf ze met het lam verkeren en de
04:35
luipaard bij de geitebok neder liggen en
04:39
het kalf en de jonge leeuw en het mes 2
04:43
tezamen een klein jongske
04:47
zal ze drijven dat kind die zo’n
04:53
onze wonderlijke raadgever
04:57
onze eeuwige vader
05:01
machtige god
05:05
koning van vrede
05:09
je zou je 11 vers 7 de koe in de bier in
05:13
zullen te zamen wij de haar jongen
05:17
zullen tesamen neder liggen en de leeuw
05:21
zal stroom eten gelijk de os en zoog
05:25
kind zal zich vermaken
05:27
over het hol van een ander en gespeend
05:31
kind zal zijn hand uit strijd uitsteken
05:34
in de kuil van den basilisk me zal
05:39
nergens liet doen nog verderven op den
05:43
gansen berg mee naar heiligheid want de
05:47
aarde zal vol van kennis des heren zijn
05:50
gelijk de wateren
05:53
de bodem der zee bedekken want het zal
05:56
geschieden ten zelfden dage dat de
05:59
heidenen
06:01
naar een wortel van design die staan zal
06:06
tot een banier delf daar volken zullen
06:09
vragen en zijn bewust zal heerlijk zijn
06:13
want het zal geschieden te dien dage dat
06:17
de heer het en andere malen zijn hand
06:20
aanleggen
06:23
zal om weder te verwerven het
06:26
overblijfsel
06:27
zijns volks en
06:29
wel overgebleven zal zijn van een syrië
06:32
van egypte en van patras en vermoorden
06:34
land en van ierland en voor cineart
06:38
en van hama en van de eilanden der zee
06:42
en hij zullen manier oprichten onder de
06:45
heidenen en hij zal de verdrevenen van
06:48
israël verzamelen en een verstrooide
06:51
uit juda vergaderen van de vier eilanden
06:55
des aardrijks en en nooit van in frame
07:00
zal weg wijken en het tegenpartij der
07:04
zwan juda zullen uitgeroeid worden in
07:07
frame
07:08
zal hier daar niet beneden en juda zal
07:11
een frame niet benauwen
07:14
geen enkele broeder zal zijn andere zal
07:17
zijn broeder beneden en geen enkele
07:19
broeder zelfs een broeder benauwen
07:22
maar zij je zou je 11 vers 14
07:27
maar zij zullen den filistijnen op den
07:30
schouder vliegen tegen het westen en zij
07:34
zullen te zamen die van het oosten
07:36
beroven en edom en moab zullen zij hun
07:41
handen slaan en de kinderen aahhh ons
07:43
zullen hun gehoorzaam zijn
07:47
ook zal de heere en inham versie van
07:51
egypte verbannen en hij zal zijn hand
07:55
bewegen tegen de rivier door zijn sterke
07:58
zij door de sterkte zijn ze wint door de
08:03
sterkte van zijn wil en hij zal dezelve
08:07
slaan in de zeven stromen en hij zal
08:10
maken dat mijn schoenen daardoor kan
08:13
gaan
08:17
en er zal een gebaande weg zijn voor het
08:20
overblijfsel zijn ze volgt dat
08:23
overgebleven zal zijn van azuur gelijk
08:26
als israël geschieden ten dage
08:29
doen het uit egypteland op toe gezwegen
08:33
zijde hier
08:35
zegent zei de heer onze heer die de
08:41
armen met gerechtigheid richt
08:45
is de zachtmoedigen en aan de
08:48
zachtmoedigen
08:49
rechtmatigheid geef de wereld en wat het
08:56
doet
08:57
zal zijn de route beproeven
09:01
de roede horen wonder want god regeert
09:07
door de crete
09:10
en met zijn adem zal hij de goddelozen
09:14
te serveren
09:19
verworpen gezegend zij de heer gezegend
09:23
zij de heer jezus