Ik Ben

Ik Ben

Jezus is Heer

Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?
Matteüs 16:15 DSV – BGT

Joh 1:1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
Joh 1:14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.