Het Woord was God

Het Woord was God

Jezus is Heer

In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
Johannes 1:1 DSV

En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.
Johannes 1:14 DSV

gezegend zij de Heer
geprezen zij de Heer zijn naam is Jezus
maar dan creëer dat u onze Heer bent
onze Heer van ons
ja onze
ons
en ons
zegt dat
oh omdat het is niet het hij aan ons
behoort maar wij behoren hem toe
wij zijn van hem wij zijn zijn we zit
bezit
bezit
hij is onze Heer en wij accepteren geen
enkele andere
ik accepteer geen enkel andere je kan
komen je kan proberen maar het is een
verkeerd aflopen
ik heb een Heer in God
een liefde een licht een brood
een water gezegend zij de Heer
geprezen zij negeer het woord dat God
was en vlees is geworden en onder ons
gewoond heeft en in ons huis in onze
harten
die hij gemaakt heeft gecreëerd
gisteren gecreëerd heeft en daarna uit
het stof gevormd heeft
later toen wij ons harten zelf weg
vergooit hadden want dingen van de
wereld is geheid komen van zijn troon om
onze harten
weer tot zich te nemen door de prijs
ervoor te betalen
gezegend zij de Heer de prijs voor onze
afdwaling te betalen geprezen zij de
Heer gezegend zij de hier zijn naam is
Jezus
het woord dat God was vleesgeworden
is geprezen zij de Heer Jezus naam amen
Johannes een
het begin
het begin
in den beginne was het woord en het
woord was bij God en het woord was God
het woord is vlees geworden en heeft
onder ons gewoond
als de eigen ene geborene van de vader
voor genade en waarheid
bekeert u berouw
zijn genade is grote vele malen groter
dan zijn vrouw
vol van genade en waarheid liefde
gezegend zij de Heer geprezen zij de in
zijn naam is hier
geef ons uw voort
geef ons uw woord
met uw steun
in onze harten
wie van u zei aan mij in onze harten
die van U zijn

Johannes een
verse
Johannes
sting
in den beginne was het woord
woord was bij God en het woord was God
dit was in de beginnen bij God
dingen zijn door hetzelve gemaakt en
zonder hetzelfde is geen ding gemaakt
dat gemaakt is in hetzelve
was het leven in het leven was het licht
der mensen en het licht schijnt in de
duisternis en de duisternis heeft het
zelf en niet begrepen
er was een mens van God gezonden
wiens naam was Johannes wie ze kwam tot
een getuigenis om van het licht te
getuigen
omdat zij allen opdat zij alle door hem
geloven zouden hij was het licht niet
maar was gezonden opdat hij van het
licht getuigen zo wit was het
waarachtige ligt het werk verlicht en
die gelijk mens komende in de wereld
hij was in de wereld en de wereld is
door hem gemaakt in de wereld heeft hij
niet gekend
hij is gekomen tot het zijne en de
zijnen hebben hem niet aangenomen maar
zoveel en hem aangenomen hebben dien
heeft hij macht gegeven kinderen God te
worden namelijk die in zijn naam geloven
werken niet uit de en bloed dan ga je
ben verlies
wales noch uit de wil des mans
maar uit God geboren zijn
God is geest en het woord is vlees
geworden en heeft onder ons gewoond
vol van genade en waarheid Johannes
getuigt van hem en heeft geroepen
zeggende deze wassen van welke ik zei de
die na mij komt is voorbij geworden
wat hij was hier dan ik en uit zijn
volheid hebben wij allen opvangen
ook genade voor genade want de wet is
door mozes gegeven de genade in de
waarheid is door Jezus christus geworden
niemand heeft ooit God gezien
wanneer je hoort ik sprak met God ik zag
God God iemand heeft God ooit gezien
niemand heeft ooit God gezien de ene
geboren een zoon die in de school des
vaders is die heeft hem ons verklaard en
dit is de getuigenis van Johannes
toen de joden enige priesters en
levieten afronden van jeruzalem opdat
zij hem zouden vragen wie zijt gij
en hij me liet een loochenden het niet
en beleef ik ben de christus niet een
zijn vraag dat hem wat dan zijt gij in
laagjes
zei hij ilias nee
en hij zeide ik ben die niet zijt gij de
profeet
de zaak en hij antwoordde main
zij zeiden dan tot hem wie zij zijn
opdat wij antwoord geven mogen dan
gingen die ons verzonden hebben wat zegt
gij van uzelf en hij zeide ik ben de
stem des roependen in de woestijn
maat ben weg bent hier een recht gelijk
je zaaien de profeet
gesproken hier en de afgezonden me af
gezonde hun ware uit de farizeeën
er zijn vragen het hem en spraak en tot
hem
waarom doodreed dan zo geven christus
niet zij nog elias nog de profeet en
Johannes antwoorden hen zeggende ik doop
met water maar hey maar hij
maar
staat midden onder uw liefde die chemie
kent de zelver is het dynamiek om welke
voor mij geworden is
wie ik niet waardig ben dat ik zijn
schoen team zou ontbinden
deze dingen zijn geschied in bed haar
waren over de jordaan waar Johannes was
doop en de
dus anderendaags zag Johannes Jezus
stort zich komende
en zeiden zie het lam Gods dat de zonden
der wereld wegnam
deze is het van welke ik gezegd heb na
mij komt de man die voor mij geworden is
want hij was hier dan ik en ik kende hem
niet
maar op dat hij aan israël zal
geopenbaard worden daarom ben ik gekomen
doop en de met het water en Johannes
getuigde zeggende ik heb dan geen sie
mir der dalen
uit de hemel gelijk een thuis en bleef
op hem en ik kende hem niet
maar die mij gezonden heeft om te dopen
met water die had mee gezegd
of welke geven geen zoals meer dalen en
op hem blijven
deze is het niet met een heilige precies
doopt ik heb gezien in heb getuigt dat
deze de zoon van God is
dus anderendaags wederom stond Johannes
en twee uit zijn discipelen en ziende op
Jezus daar wandelende
zeiden hij ziet het lam Gods’
en die twee discipelen hoorde hem dat
spreken en zij volgden Jezus en Jezus
zich omkerende
en zien de hem
volgen zeide tot hem wat zoekt hij en
zij zeiden tot hem
rami meester maar wilt geen
wij zeiden tot hem komt en ziet zij
kwamen en zagen waar hij woonde en leven
dien dag bij hem en het was omtrent de
tiende uren
andreas de broeder van simon petrus was
een van de twee die het van Johannes
gehoord hadden en hem gevolgd waren die
ze van eerst een broeder simon en zeide
tot hem
wij hebben gevonden nee messias het werk
is overgezet zijnde de christus
en hij leidde hem tot Jezus Jezus hem
aan zien we zeiden hij zei het simon
zoon van jonas hij zogenaamd worden cif
fas het werd overgezet woord peters
dus anderendaags wilde Jezus heen gaan
naar galilea en van filip is
en zeide tot hem volg mee filip is nu
was van betsaida
uit de staat van andreas en petrus
philippus van nathalie haren en zeide
tot hem we hebben 10 gevonden van welke
mozes in de wet geschreven heeft en de
profeten
namelijk Jezus in zoon van jozef waarna
ze er maar net aan mijn zeide tot hem
kan uit nazareth iets goeds zijn
verliepen zijden van hem om in Jezus’
zag natanael natte naar tot zich komen
en zeiden van hem
zie waarlijk een israëliet en welke geen
bedrog is van aan zeide tot hem van waar
kent geen mij
Jezus antwoordde en zeide tot hem hier u
veel liepen sliep
daar g onder den vijgenboom waard
zag ik uur
maar dan aan antwoordde en zeide tot hem
rabi’ geen zij de zone God gij zei de
koningin styles
Jezus antwoordde en zeide tot hem omdat
ik gezegd heb omdat ik u gezegd heb ik
zag je onder de vijgenboom
zo gelooft gij hij zult grotere dingen
zien dan deze
en hij zeide tot hem voorwaar voorwaar
zeg ik u lieve
van nu gaan zult gij den hemel zien
geopend in de engelen God’s opklimmende
en nederdalende op de zoon des mensen
zich en zei de Heer

Geprezen zij de Heer
God met ons
God met ons
God met ons
Geprezen zij de Heer onze Heer
het woord dat God was
vlees is geworden
alleen om ons zijn genade te tonen
en nu onder ons woont
moge de here God het woord
het vlees geworden is
onder uw wonen in uw huis en in uw hart
huizen in Jezus naam amen