Het Koninkrijk Gods is binnen ulieden

Het Koninkrijk Gods is binnen ulieden

Jezus is Heer

En men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen ulieden.
Lucas 17:21 DSV

Want gelijk de bliksem, die van het ene einde onder den hemel bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des mensen wezen in Zijn dag.
Lucas 17:24 DSV

[ADINSERTER ROTATE name=”Lucas 17″]