Gezegend zijn allen die in de HEER hopen

Gezegend zijn allen die in de HEER hopen

En daarom zal de HEERE wachten, opdat Hij u genadig zij, en daarom zal Hij verhoogd worden, opdat Hij Zich over ulieden ontferme, want de HEERE is een God des gerichts; welgelukzalig zijn die allen, die Hem verwachten.
Jesaja 30:18 DSV