De HEER zal zijn kinderen bij elkaar brengen

De HEER zal zijn kinderen bij elkaar brengen

En het zal te dien dage geschieden, dat de HEERE dorsen zal, van den stroom der rivier af tot aan de rivier van Egypte; doch gijlieden zult opgelezen worden, een bij een, o gij kinderen Israels!
Jesaja 27:12 DSV