Aan u wordt kennis gegeven

Aan u wordt kennis gegeven

Jezus is Heer

En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Omdat het u gegeven is, de verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven.
Matteüs 13:11 DSV – BGT – JILDB